pjesme sevdalinke, sevdah, bosanske sevdalinke, narodne, note, epske, narodne nosnje, igre, tambure

Skip navigation.

Bosna Folk | Sehara

Sehara mapa


Balade —60 najpoznatijih balada

Pored kratkog uvoda o nastanku balade na podru?ju BiH, u pdf formatu se nalazi 60 po Munibu Maglajli?u najpoznatijih balada Bo?njaka. Upoznajte svijet Hasanaginice, bra?e Mori?a i drugih likova Bosne i Hercegovine. Saznajte vi?e o Hasanaginici, toj ?eni koja nas je uvela u kulturnu Evropu.

Epske pjesme—Prva zbirka BosnaFolk—a iz 1999

Zbirka sadr?i nekoliko karakteristi?nih epskih pjesama na?eg podneblja, ratni?ki ?ivot Bosne, potvrðuju?i epske tradicije ne samo Bosne, islamskog ili kr??anskog svijeta nego i epsku etiku univerzalnu za ?ovje?anstvo.

Alija Ðerzelez hrabar i krupan Bosanac sa dugim ratni?kim stazom, vila koja lije?i ranjene ratnike, Mujo Hrnjica su akteri ovih pjesama koje je sakupio Kosta H?rman, savjetnik zemaljske vlade u Bosni i Hercegovini, a Zemaljska ?tamparija ?tampala u Sarajevu 1889. god.

Sevdah—Sevda, sevda do srda?ca

Najve?a elektronska knjiga sevdaha na internetu, blizu 600 sevdalinki u pdf formatu, po mnogima najvrijednija zbirka BosnaFolk— a s prosje?nim tira?om 1600 primjeraka mjese?no. Pored zbirke mo?ete pro?itati tekst ABC o sevdalinci.

Tambure

U pripremi.

Sadr?aj teksta ?e biti mje?avina abc informacija o tamburi, kao i presjek moje dugogodi?nje karijere tambura?a, po?ev od osnovne ?kole, preko banjalu?kih kulturno-umjetni?kih dru?tava, hotela "Bosna" i sastava "Aferim", pa sve do Danske, i sviranja u naprimjer nekoliko filmova, baletskih predstava i festivala u Danskoj.

Zamolio bih za malo strpljenja, nadam se da ?e Tambure biti on-line poslije ljetne pauze.

Nototeka sevdalinki, narodnih kola i igara

Skromni izbor notnih zapisa koje ?u po zavr?etku svih mapa na stranici staviti u prvi plan.

Sevdalinke muzi?ki primjeri

Pored dobro poznatih interpretatora sevdalinke u ovoj mapi ?e? na?i i neke izvorne pjeva?e, kao i nekoliko kompozicija koje sam svirao, a pokrivaju dosta dug period, od svirke u Banjaluci osamdesetih pa sve do dana?njih dana. Osim par izuzetaka sve kompozicije su snimljene u?ivo.

The fonts handbags replica engraved on the gucci replica handbags bag are very hermes replica handbags. Most of the Louis Vitton products are engraved with replica handbags or “Made in Spain” or even hermes replica .

Neki od muzi?kih fajlova su u real formatu, real player mo?e? dobiti besplatno ako klikne? na ovaj LINK.
Ja koristim drugi player, JetAudio, koji podr?ava sve poznate muzi?ke i video formate. JetAudio basic verzija je besplatna, ali bez nekih avansiranih funkcija koje se nalaze u Pro verziji.

Narodne no?nje

Na ovoj stranici mo?ete u?ivati u jedinstvenoj zbirci crte?a iz knjige "Narodne no?nje u Bosni i Hercegovini", nastale u izdanju Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine 1963. godine. To je neprocjenjiva pomo? za sve one koji se, kako u domovini tako i u mnogim zemljama svijeta, bave prou?avanjem narodne tradicije i kulture Bosne i Hercegovine.

Folklorne skupine kutak za folklora?e

Ideja sa ovom stranicom je pru?iti osnovne informacije o nekim kulturno-umjetni?kim dru?tvima koja djeluju u BiH, a i ?irom planete. Ako znate za neki KUD koji ?eli da mu se osnovni podatci objave na BosnaFolk-u po?aljite mi poruku.

Vrh stranice