Skip navigation.

Bosna Folk

MOZAIK mapa

Antika— o zbirci rimskih i gr?kih starina

Knjiga Zbirke rimskih i gr?kih starina bosansko-hercegova?kog Zemaljskog Muzeja, autora Karla Patscha, ?tampana 1915 godine u Sarajevu je poslu?ila kao glavni izvor ove jedinstvene i uzbudljive stranice. Kako su se zvali gradovi i naselja, mjesta i plemena u BiH zadnjih stolje?a prije na?e ere i prvih poslije na?e ere, ko je uni?tavao hramove, trgove, kupali?ta, kako su se gradile ku?e na na?im prostorima, su neka od pitanja ?ije odgovore krije ova stranica.
Predivna stranica obiluje informacijama o stranim i doma?im bo?anstvima, kipovima, nadgrobnim spomenicima, grobovima sa nakitom, imenima puteva, lokalnih i dr?avnih dostojanstvenika, novcem koji je ovdje bio u prometu i jo? mnogo, mnogo toga.

Honey color cheap hair extensions also known as real hair extensions, listening to this name is super sweet, very suitable for the season of love hair extensionsis a combination of brown.

Dervi?i i tekije Sarajeva

Dio osmanskog naslije?e u BiH su dervi?i i njihove tekije o kojima govori ovaj tekst, dio knjige autora Muharema Omerdi?a.

Uni?tavanje sakralnih obejkata

O zajedni?kom kulturnom naslije?u dobrim dijelom uni?tenim, preoranim, prekrivenim asfaltom, svjedo?i ova stranica, ustvari spisak uni?tenih sakralnih objekata. Ti objekti ?ive jo? uvijek u mnogim du?ama, svjesnih te?ine tog ?udesnog bosanskog kulturnog naslije?a, talo?enog jedan ?itav milenijum u susretu razli?itih kultura i religija.

Slikoljublja Bosne i Hercegovine

Ova mapa postoji ve? dugo na stranicama BosnaFolk—a. Zbog toga je predstavljanje ove stranice nepotrebno, a i ka?e se da jedna slika ka?e vi?e nego hiljadu rije?i.

Vrh stranice